วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายชื่อหมู่บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา

ที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
ครัวเรือน
หมายเหตุ
1
บ้านบางเตยเหนือ
1
บางเตย
เมืองพังงา
108
2
บ้านบางเตยกลาง
2
บางเตย
เมืองพังงา
80
3
บ้านเขาเฒ่า
3
บางเตย
เมืองพังงา
253
4
บ้านบางเสียด
4
บางเตย
เมืองพังงา
275
5
บ้านเกาะเคี่ยม
5
บางเตย
เมืองพังงา
243
6
บ้านกลาง
6
บางเตย
เมืองพังงา
152
7
บ้านบางเตยใต้
7
บางเตย
เมืองพังงา
57
8
บ้านบางพัฒน์
8
บางเตย
เมืองพังงา
70
9
บ้านบ้านใต้
9
บางเตย
เมืองพังงา
154
10
บ้านนบปริง
1
นบปริง
เมืองพังงา
146
11
บ้านปากหรา
2
นบปริง
เมืองพังงา
136
12
บ้านบางแนะ
3
นบปริง
เมืองพังงา
305
13
บ้านปริง
4
นบปริง
เมืองพังงา
278
14
บ้านบางตง
5
นบปริง
เมืองพังงา
113
15
บ้านบางบ้า
6
นบปริง
เมืองพังงา
142
16
บ้านเผล
7
นบปริง
เมืองพังงา
217
17
บ้านโรงกลวง
8
นบปริง
เมืองพังงา
72
18
บ้านควน
1
ถ้ำน้ำผุด
เมืองพังงา
173
19
บ้านฝ่ายท่า
2
ถ้ำน้ำผุด
เมืองพังงา
119
20
บ้านถ้ำน้ำผุด
3
ถ้ำน้ำผุด
เมืองพังงา
238
21
บ้านหัวช้าง
4
ถ้ำน้ำผุด
เมืองพังงา
147
22
บ้านตากแดด
1
ตากแดด
เมืองพังงา
131
23
บ้านสวนพริก
2
ตากแดด
เมืองพังงา
234
24
บ้านบางญวน
3
ตากแดด
เมืองพังงา
232
25
บ้านในหงบควนคา
4
ตากแดด
เมืองพังงา
103
26
บ้านหินเพิง
1
สองแพรก
เมืองพังงา
15
27
บ้านสองแพรก
2
สองแพรก
เมืองพังงา
81
28
บ้านทับเหวน
3
สองแพรก
เมืองพังงา
31
29
บ้านทุ่งคาโงก
1
ทุ่งคาโงก
เมืองพังงา
162
30
บ้านบางม่า
2
ทุ่งคาโงก
เมืองพังงา
108
31
บ้านตีนเขา
3
ทุ่งคาโงก
เมืองพังงา
91
32
บ้านบางกัน
4
ทุ่งคาโงก
เมืองพังงา
144
33
บ้านทับเหรียง
5
ทุ่งคาโงก
เมืองพังงา
56
34
บ้านท่าด่าน
1
เกาะปันหยี
เมืองพังงา
117
35
บ้านเกาะปันหยี
2
เกาะปันหยี
เมืองพังงา
220
36
บ้านเกาะไม้ไผ่
3
เกาะปันหยี
เมืองพังงา
142
37
บ้านเกาะหมากน้อย
4
เกาะปันหยี
เมืองพังงา
275
38
บ้านป่ากอ
1
ป่ากอ
เมืองพังงา
69
39
บ้านปากโตน
2
ป่ากอ
เมืองพังงา
195
40
บ้านในโตน
3
ป่ากอ
เมืองพังงา
96
41
บ้านพรุดีด
4
ป่ากอ
เมืองพังงา
106
42
บ้านนอก
5
ป่ากอ
เมืองพังงา
124
43
บ้านชีน้อย
1
ถ้ำ
ตะกั่วทุ่ง
114
44
บ้านบางทราย
2
ถ้ำ
ตะกั่วทุ่ง
90
45
บ้านผักฉีด
3
ถ้ำ
ตะกั่วทุ่ง
44
46
บ้านขุมมุด
4
ถ้ำ
ตะกั่วทุ่ง
85
47
บ้านเชือกน้ำ
5
ถ้ำ
ตะกั่วทุ่ง
56
48
บ้านโตนดินนอก
6
ถ้ำ
ตะกั่วทุ่ง
53
49
บ้านลำวะใน
7
ถ้ำ
ตะกั่วทุ่ง
119
50
บ้านลำวะนอก
8
ถ้ำ
ตะกั่วทุ่ง
156
51
บ้านโตนดิน
9
ถ้ำ
ตะกั่วทุ่ง
83
52
บ้านกระโสม
1
กระโสม
ตะกั่วทุ่ง
68
53
บ้านถ้ำ
2
กระโสม
ตะกั่วทุ่ง
119
54
บ้านกระโสม
3
กระโสม
ตะกั่วทุ่ง
เทศบาลเต็มพื้นที่
55
บ้านพรุใหญ่
4
กระโสม
ตะกั่วทุ่ง
88
56
บ้านเขาเปาะ
5
กระโสม
ตะกั่วทุ่ง
189
57
บ้านหินสามก้อน
6
กระโสม
ตะกั่วทุ่ง
127
58
บ้านบางหมัก
7
กระโสม
ตะกั่วทุ่ง
70
59
บ้านบางจีน
8
กระโสม
ตะกั่วทุ่ง
91
60
บ้านฝ่ายท่า
1
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
51
61
บ้านควน
2
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
134
62
บ้านกะไหล
3
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
67
63
บ้านตก
4
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
51
64
บ้านเหนือ
5
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
73
65
บ้านบางนุ
6
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
73
66
บ้านเชียงใหม่
7
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
156
67
บ้านสามช่องใต้
8
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
56
68
บ้านสามช่องเหนือ
9
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
105
69
บ้านป่ายาง
10
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
102
70
บ้านเกาะกลาง
11
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
52
71
บ้านพรุกก
12
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
99
72
บ้านตากแดด
1
ท่าอยู่
ตะกั่วทุ่ง
36
73
บ้านท่าอยู่
2
ท่าอยู่
ตะกั่วทุ่ง
213
74
บ้านบางหลาม
3
ท่าอยู่
ตะกั่วทุ่ง
101
75
บ้านทุ่งกรุด
4
ท่าอยู่
ตะกั่วทุ่ง
63
76
บ้านต้นมวง
5
ท่าอยู่
ตะกั่วทุ่ง
84
77
บ้านนาโทง
6
ท่าอยู่
ตะกั่วทุ่ง
22
78
บ้านโคกเหรียง
7
ท่าอยู่
ตะกั่วทุ่ง
118
79
บ้านหล่อยูง
1
หล่อยูง
ตะกั่วทุ่ง
86
80
บ้านบางยี่เสือ
2
หล่อยูง
ตะกั่วทุ่ง
135
81
บ้านทองหลาง
3
หล่อยูง
ตะกั่วทุ่ง
96
82
บ้านท่าเรือ
4
หล่อยูง
ตะกั่วทุ่ง
112
83
บ้านควน
5
หล่อยูง
ตะกั่วทุ่ง
99
84
บ้านแหลมหิน
6
หล่อยูง
ตะกั่วทุ่ง
95
85
บ้านบางจัน
7
หล่อยูง
ตะกั่วทุ่ง
113
86
บ้านในหยง
8
หล่อยูง
ตะกั่วทุ่ง
98
87
บ้านบากัน
9
หล่อยูง
ตะกั่วทุ่ง
82
88
บ้านหล่อยูงออก
10
หล่อยูง
ตะกั่วทุ่ง
105
89
บ้านโคกกลอย
1
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
12
90
บ้านโคกกลอย
2
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
เทศบาลเต็มพื้นที่
91
บ้านใน
3
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
174
92
บ้านดอน
4
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
97
93
บ้านหารบัว
5
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
104
94
บ้านนาใต้
6
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
170
95
บ้านท่านุ่น
7
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
258
96
บ้านต้นแซะ
8
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
122
97
บ้านนากลาง
9
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
157
98
บ้านวัดเขา
10
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
155
99
บ้านท่าปากแหว่ง
11
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
69
100
บ้านฝรั่ง
12
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
92
101
บ้านตะวันออก
13
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
37
102
บ้านเขาปิหลาย
14
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
169
103
บ้านคลองเคียน
1
คลองเคียน
ตะกั่วทุ่ง
196
104
บ้านหินร่ม
2
คลองเคียน
ตะกั่วทุ่ง
159
105
บ้านเจ้าขรัว
3
คลองเคียน
ตะกั่วทุ่ง
85
106
บ้านย่านสะบ้า
4
คลองเคียน
ตะกั่วทุ่ง
95
107
บ้านติเต๊ะ
5
คลองเคียน
ตะกั่วทุ่ง
122
108
บ้านคลองใส
6
คลองเคียน
ตะกั่วทุ่ง
67
109
บ้านหาดทรายเปลือกหอย
7
คลองเคียน
ตะกั่วทุ่ง
62
110
บ้านอ่าวมะขาม
8
คลองเคียน
ตะกั่วทุ่ง
80
111
บ้านบางเต่า
1
บางนายสี
ตะกั่วป่า
321
112
บ้านโคกยาง
2
บางนายสี
ตะกั่วป่า
353
113
บ้านท่าจูด
3
บางนายสี
ตะกั่วป่า
133
114
บ้านบางใหญ่
4
บางนายสี
ตะกั่วป่า
244
115
บ้านบางนายสังข์
5
บางนายสี
ตะกั่วป่า
134
116
บ้านบางนายสี
6
บางนายสี
ตะกั่วป่า
61
117
บ้านพรุเตียว
7
บางนายสี
ตะกั่วป่า
328
118
บ้านบางน้ำใส
8
บางนายสี
ตะกั่วป่า
198
119
บ้านสะพานพระ
9
บางนายสี
ตะกั่วป่า
346
120
บ้านทุ่งโตนด้วนเหนือ
1
บางไทร
ตะกั่วป่า
37
121
บ้านทุ่งโตนด้วนใต้
2
บางไทร
ตะกั่วป่า
33
122
บ้านหัวขวาน
3
บางไทร
ตะกั่วป่า
118
123
บ้านบางจ๋วน
4
บางไทร
ตะกั่วป่า
72
124
บ้านดอกแดง
5
บางไทร
ตะกั่วป่า
224
125
บ้านในปิ
6
บางไทร
ตะกั่วป่า
137
126
บ้านทุ่งกก
7
บางไทร
ตะกั่วป่า
50
127
บ้านทุ่งน้อย
1
บางม่วง
ตะกั่วป่า
173
128
บ้านน้ำเค็ม
2
บางม่วง
ตะกั่วป่า
742
129
บ้านบางหม้อ
3
บางม่วง
ตะกั่วป่า
192
130
บ้านบางม่วง
4
บางม่วง
ตะกั่วป่า
239
131
บ้านบางมรวน
5
บางม่วง
ตะกั่วป่า
192
132
บ้านบางหลุด
6
บางม่วง
ตะกั่วป่า
167
133
บ้านบางสัก
7
บางม่วง
ตะกั่วป่า
101
134
บ้านบางสัก
8
บางม่วง
ตะกั่วป่า
93
135
บ้านเชิงปราง
1
ตำตัว
ตะกั่วป่า
54
136
บ้านบางเหรียง
2
ตำตัว
ตะกั่วป่า
34
137
บ้านเหนือ
3
ตำตัว
ตะกั่วป่า
69
138
บ้านบนโตน
4
ตำตัว
ตะกั่วป่า
8
139
บ้านตำตัว
5
ตำตัว
ตะกั่วป่า
113
140
บ้านวังรา
6
ตำตัว
ตะกั่วป่า
70
141
บ้านบางกรักนอก
1
โคกเคียน
ตะกั่วป่า
229
142
บ้านทุ่งหัวนา
2
โคกเคียน
ตะกั่วป่า
27
143
บ้านโคกเคียน
3
โคกเคียน
ตะกั่วป่า
12
144
บ้านบางอี
4
โคกเคียน
ตะกั่วป่า
107
145
บ้านนาปาตอ
5
โคกเคียน
ตะกั่วป่า
92
146
บ้านบางลาน
6
โคกเคียน
ตะกั่วป่า
125
147
บ้านบางกรักกลาง
7
โคกเคียน
ตะกั่วป่า
109
148
บ้านทุ่งใหญ่
8
โคกเคียน
ตะกั่วป่า
175
149
บ้านบางกรักใน
9
โคกเคียน
ตะกั่วป่า
223
150
บ้านปากวีป
1
คึกคัก
ตะกั่วป่า
132
151
บ้านบางขยะ
2
คึกคัก
ตะกั่วป่า
81
152
บ้านคึกคัก
3
คึกคัก
ตะกั่วป่า
125
153
บ้านทุ่งขมิ้น
4
คึกคัก
ตะกั่วป่า
258
154
บ้านบางเนียง
5
คึกคัก
ตะกั่วป่า
89
155
บ้านบางเนียง
6
คึกคัก
ตะกั่วป่า
48
156
บ้านบางหลาโอน
7
คึกคัก
ตะกั่วป่า
55
157
บ้านเมืองใหม่
1
เกาะคอเขา
ตะกั่วป่า
22
158
บ้านนอกนา
2
เกาะคอเขา
ตะกั่วป่า
84
159
บ้านปากเกาะ
3
เกาะคอเขา
ตะกั่วป่า
34
160
บ้านทุ่งตึก
4
เกาะคอเขา
ตะกั่วป่า
19
161
บ้านบางเนียง
5
เกาะคอเขา
ตะกั่วป่า
20
162
บ้านทับปุด
1
ทับปุด
ทับปุด
252
เทศบาลบางส่วน
163
บ้านปากช่อง
2
ทับปุด
ทับปุด
115
164
บ้านเขาเต่าใน
3
ทับปุด
ทับปุด
83
165
บ้านลุ่มเกรียง
4
ทับปุด
ทับปุด
187
เทศบาลบางส่วน
166
บ้านเขาเต่านอก
5
ทับปุด
ทับปุด
108
167
บ้านไทรมาศ
6
ทับปุด
ทับปุด
101
168
บ้านโคกไคร
1
มะรุ่ย
ทับปุด
260
169
บ้านบ่อแสนไทรงาม
2
มะรุ่ย
ทับปุด
128
170
บ้านท่าสนุก
3
มะรุ่ย
ทับปุด
210
171
บ้านมะรุ่ย
4
มะรุ่ย
ทับปุด
155
172
บ้านคลองจูด
5
มะรุ่ย
ทับปุด
78
173
บ้านปากทางมะรุ่ย
6
มะรุ่ย
ทับปุด
164
174
บ้านโคกเลือด
7
มะรุ่ย
ทับปุด
119
175
บ้านนา
1
บ่อแสน
ทับปุด
193
176
บ้านไสเสียด
2
บ่อแสน
ทับปุด
176
177
บ้านคลองบ่อแสน
3
บ่อแสน
ทับปุด
131
178
บ้านควน
4
บ่อแสน
ทับปุด
231
179
บ้านใหญ่
5
บ่อแสน
ทับปุด
124
180
บ้านบนทุ่ง
6
บ่อแสน
ทับปุด
175
181
บ้านท่าไทร
7
บ่อแสน
ทับปุด
85
182
บ้านท่าใหญ่
8
บ่อแสน
ทับปุด
65
183
บ้านเขาตำหนอน
1
ถ้ำทองหลาง
ทับปุด
67
184
บ้านถ้ำทองหลาง
2
ถ้ำทองหลาง
ทับปุด
132
185
บ้านไม้งาม
3
ถ้ำทองหลาง
ทับปุด
117
186
บ้านในวัง
4
ถ้ำทองหลาง
ทับปุด
65
187
บ้านหัวนอนวัด
1
โคกเจริญ
ทับปุด
78
188
บ้านทุ่งต่อเรือ
2
โคกเจริญ
ทับปุด
112
189
บ้านตีนวัด
3
โคกเจริญ
ทับปุด
127
190
บ้านหูนบ
4
โคกเจริญ
ทับปุด
84
191
บ้านลาน
5
โคกเจริญ
ทับปุด
78
192
บ้านตลิ่งชัน
6
โคกเจริญ
ทับปุด
105
193
บ้านหัวสะพาน
7
โคกเจริญ
ทับปุด
66
194
บ้านสวนพลู
8
โคกเจริญ
ทับปุด
97
195
บ้านบางเหรียงใน
1
บางเหรียง
ทับปุด
92
196
บ้านบางเหรียงใต้
2
บางเหรียง
ทับปุด
98
197
บ้านคอกช้าง
3
บางเหรียง
ทับปุด
73
198
บ้านบางเหรียงเหนือ
4
บางเหรียง
ทับปุด
69
199
บ้านปากด่าน
5
บางเหรียง
ทับปุด
143
200
บ้านเขาน้อย
1
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
104
เทศบาลบางส่วน
201
บ้านห้วยกร้าง
2
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
244
เทศบาลบางส่วน
202
บ้านพอแดง
3
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
144
เทศบาลบางส่วน
203
บ้านตลาดท้ายเหมือง
4
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
เทศบาลเต็มพื้นที่
204
บ้านท่าซอ
5
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
238
205
บ้านหินลาด
6
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
370
206
บ้านบนไร่
7
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
154
207
บ้านลำปี
8
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
161
208
บ้านทับยาง
9
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
150
เทศบาลบางส่วน
209
บ้านนาเตย
1
นาเตย
ท้ายเหมือง
94
210
บ้านหัวนา
2
นาเตย
ท้ายเหมือง
128
211
บ้านยายนิน
3
นาเตย
ท้ายเหมือง
206
212
บ้านลุมพินี
4
นาเตย
ท้ายเหมือง
107
213
บ้านห้วยทราย
5
นาเตย
ท้ายเหมือง
126
214
บ้านท่าแตง
6
นาเตย
ท้ายเหมือง
90
215
บ้านในไร่
7
นาเตย
ท้ายเหมือง
317
216
บ้านบางคลี
8
นาเตย
ท้ายเหมือง
296
217
บ้านนาแฝก
9
นาเตย
ท้ายเหมือง
202
218
บ้านกลาง
1
บางทอง
ท้ายเหมือง
186
219
บ้านบางทอง
2
บางทอง
ท้ายเหมือง
182
220
บ้านแร่
3
บางทอง
ท้ายเหมือง
205
221
บ้านใหม่
4
บางทอง
ท้ายเหมือง
187
222
บ้านราชา
5
บางทอง
ท้ายเหมือง
90
223
บ้านค่าย
6
บางทอง
ท้ายเหมือง
130
224
บ้านหาดทรายขาว
7
บางทอง
ท้ายเหมือง
102
225
บ้านทุ่งมะพร้าว
1
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
178
226
บ้านเกาะนก
2
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
427
227
บ้านฝ่ายท่า
3
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
264
228
บ้านนาใน
4
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
224
229
บ้านเขากล้วย
5
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
199
230
บ้านอินทนิน
6
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
229
231
บ้านขนิม
7
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
198
232
บ้านนิคมพัฒนา
8
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
65
233
บ้านสร้างตนเอง
9
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
105
234
บ้านควนแรด
10
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
112
235
บ้านนิคมสามัคคี
11
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
78
236
บ้านปกปุย
1
ลำภี
ท้ายเหมือง
203
237
บ้านตีนเป็ด
2
ลำภี
ท้ายเหมือง
120
238
บ้านช้างนอน
3
ลำภี
ท้ายเหมือง
211
239
บ้านลำภี
4
ลำภี
ท้ายเหมือง
105
240
บ้านเชี่ยวหลอด
5
ลำภี
ท้ายเหมือง
194
241
บ้านเก้าเจ้า
6
ลำภี
ท้ายเหมือง
81
242
บ้านคลองห้าง
7
ลำภี
ท้ายเหมือง
116
243
บ้านลำรู
1
ลำแก่น
ท้ายเหมือง
196
244
บ้านเขาหลัก
2
ลำแก่น
ท้ายเหมือง
103
245
บ้านลำแก่น
3
ลำแก่น
ท้ายเหมือง
208
246
บ้านท่าดินแดง
4
ลำแก่น
ท้ายเหมือง
100
247
บ้านทับละมุ
5
ลำแก่น
ท้ายเหมือง
218
248
บ้านดอนจันทร์
6
ลำแก่น
ท้ายเหมือง
137
249
บ้านบางกุ่ม
1
กะปง
กะปง
95
250
บ้านกะปง
2
กะปง
กะปง
154
251
บ้านลำรู่
3
กะปง
กะปง
79
252
บ้านท่ากะได
4
กะปง
กะปง
59
253
บ้านท่านา
1
ท่านา
กะปง
133
254
บ้านปากถัก
2
ท่านา
กะปง
145
255
บ้านบากพู่
3
ท่านา
กะปง
113
256
บ้านบางพาง
4
ท่านา
กะปง
140
257
บ้านเหมาะ
1
เหมาะ
กะปง
205
258
บ้านปลายวา
2
เหมาะ
กะปง
181
259
บ้านสะพานเสือ
3
เหมาะ
กะปง
72
260
บ้านในหนด
4
เหมาะ
กะปง
92
261
บ้านนกฮูก
1
เหล
กะปง
32
262
บ้านปากเหล
2
เหล
กะปง
109
263
บ้านในเหล
3
เหล
กะปง
123
264
บ้านช้างเชื่อ
4
เหล
กะปง
145
265
บ้านเล็ดตอก
5
เหล
กะปง
79
266
บ้านสายปิหนัง
6
เหล
กะปง
82
267
บ้านรมณีย์
1
รมมณีย์
กะปง
157
268
บ้านท่าหัน
2
รมมณีย์
กะปง
139
279
บ้านปากคลอง
3
รมมณีย์
กะปง
125
270
บ้านศรีราชา
4
รมมณีย์
กะปง
183
271
บ้านทุ่งนา
1
คุระ
คุระบุรี
69
272
บ้านกลาง
2
คุระ
คุระบุรี
108
273
บ้านหินลาด
3
คุระ
คุระบุรี
406
274
บ้านเตรียม
4
คุระ
คุระบุรี
156
275
บ้านทุ่งนางดำ
5
คุระ
คุระบุรี
37
276
บ้านห้วยทรัพย์
6
คุระ
คุระบุรี
193
277
บ้านบางซอย
7
คุระ
คุระบุรี
74
278
บ้านทุ่งมะเดื่อ
8
คุระ
คุระบุรี
42
279
บ้านบางหว้า
9
คุระ
คุระบุรี
169
280
บ้านบางหละ
10
คุระ
คุระบุรี
225
281
บ้านแสงธรรม
11
คุระ
คุระบุรี
93
282
บ้านสวนใหม่
12
คุระ
คุระบุรี
115
283
บ้านบางวัน
1
บางวัน
คุระบุรี
170
284
บ้านตำหนัง
2
บางวัน
คุระบุรี
208
285
บ้านบางครั่ง
3
บางวัน
คุระบุรี
283
286
บ้านทุ่งละออง
4
บางวัน
คุระบุรี
155
287
บ้านคุรอด
5
บางวัน
คุระบุรี
125
288
บ้านบางติบ
6
บางวัน
คุระบุรี
183
289
บ้านโค้งศรราม
7
บางวัน
คุระบุรี
199
290
บ้านไทรทอง
8
บางวัน
คุระบุรี
54
291
บ้านบางเอียง
9
บางวัน
คุระบุรี
85
292
บ้านทุ่งดาบ
1
เกาะพระทอง
คุระบุรี
31
293
บ้านท่าแป๊ะโย้ย
2
เกาะพระทอง
คุระบุรี
44
294
บ้านเกาะระ
3
เกาะพระทอง
คุระบุรี
21
295
บ้านปากจก
4
เกาะพระทอง
คุระบุรี
32
296
บ้านทับช้าง
1
แม่นางขาว
คุระบุรี
143
297
บ้านทางด่าน
2
แม่นางขาว
คุระบุรี
61
298
บ้านคุระ
3
แม่นางขาว
คุระบุรี
79
299
บ้านนายทุย
4
แม่นางขาว
คุระบุรี
54
300
บ้านหัวสวน
5
แม่นางขาว
คุระบุรี
69
301
บ้านทุ่งรัก
6
แม่นางขาว
คุระบุรี
241
302
บ้านบางแดด
7
แม่นางขาว
คุระบุรี
93
303
บ้านโชคอำนวย
8
แม่นางขาว
คุระบุรี
54
304
บ้านท่าค่าย
1
เกาะยาวน้อย
เกาะยาว
50
305
บ้านใหญ่
2
เกาะยาวน้อย
เกาะยาว
119
306
บ้านน้ำจืด
3
เกาะยาวน้อย
เกาะยาว
181
307
บ้านท่าเขา
4
เกาะยาวน้อย
เกาะยาว
92
308
บ้านริมทะเล
5
เกาะยาวน้อย
เกาะยาว
220
309
บ้านแหลมยาง
6
เกาะยาวน้อย
เกาะยาว
156
310
บ้านอันเป้า
7
เกาะยาวน้อย
เกาะยาว
99
311
บ้านคลองเหีย
1
เกาะยาวใหญ่
เกาะยาว
118
312
บ้านช่องหลาด
2
เกาะยาวใหญ่
เกาะยาว
223
313
บ้านย่าหมี
3
เกาะยาวใหญ่
เกาะยาว
75
314
บ้านคลองบอน
4
เกาะยาวใหญ่
เกาะยาว
65
315
บ้านโล๊ะโป๊ะ
1
พรุใน
เกาะยาว
146
316
บ้านพรุใน
2
พรุใน
เกาะยาว
300
317
บ้านอ่าวกะพ้อ
3
พรุใน
เกาะยาว
300
318
บ้านท่าเรือ
4
พรุใน
เกาะยาว
152
319
บ้านคลองดินเหนียว
5
พรุใน
เกาะยาว
93
320
บ้านออก
6
พรุใน
เกาะยาว
113
321
บ้านโล๊ะปาเหรด
7
พรุใน
เกาะยาว
81

ไม่มีความคิดเห็น: